آخرین اخبار

ضمن تبریک قبولی داوطلبان عزیز به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی می رساند لازم است پس از ثبت نام اینترنتی از طریق سایت ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه ارومیه ؛ جهت تحویل مدارک در روزهای تعیین شده به شرح ذیل به آموزش دانشکده اقتصاد مراجعه نمایند:


مدیریت بازرگانی


سه شنبه                  1/7/93


چهارشنبه                 2/7/93


حسابداری


شنبه                      5/7/93


یک شنبه                 6/7/93


اقتصاد نظری


دوشنبه                    7/7/93


سه شنبه                  8/7/93


اقتصاد بازرگانی


شنبه                       12/7/93


یک شنبه                  13/7/93