آخرین اخبار

ضمن تبريك قبولي پذیرفته شدگان عزيز در آزمون مرحله تكميل ظرفيت کارشناسی ارشد دانشگاه اروميه، بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه كليه پذيرفته شدگان در نيمسال دوم(بهمن)سالتحصيلي94-93 آغاز به تحصيل خواهند نمود؛
تكاليف پذيرفته شدگان براي ثبت نام:
1- واريز فيش بانكي به مبلغ 150000ريال معادل پانزده هزار تومان به حساب شماره0108901069009 به نام دانشگاه اروميه- عوايد اختصاصي صدور كارت دانشجويي نزد بانك ملي، جهت صدور كارت دانشجويي.
2- دريافت "فرم دانشجويان شاهد و ايثارگر-ارشد"(فرزند و همسر شهید، فرزند و همسر آزاده، فرزند جانباز بالای25% و خود جانباز) و تكميل آن(ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر) ، لازم به ذكر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهره‌مندي از مزاياي ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ضروري است پس از مراجعه به دانشگاه و تشكيل كلاس ها با در دست داشتن اين فرم، به اين ستاد واقع در پرديس نازلو دانشگاه اروميه مراجعه نمايند.

3- پذيرفته شدگان پرديس دانشگاهي بايستي جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس اینترنتی http://pardis.urmia.ac.ir مراجعه نمایند.
4- کلیه پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بايستي در تاريخ هاي 20 و 21  آبان ماه با در دست داشتن مدارك ثبت نامي به آموزش كل دانشگاه (اداره تحصيلات تكميلي-طبقه دوم) مراجعه نمايند.مراجعه حضوري پذيرفته شدگان پرديس دانشگاه در پرديس دانشگاه و مراجعه حضوری پذیرفته شدگان مرکز آموزش های نیمه حضوری در مرکز آموزش های نیمه حضوری خواهد بود. آدرس دانشكده ها، پرديس دانشگاه و مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشگاه، جهت مراجعه حضوري در انتهای همین اطلاعیه درج گردیده است.
5- مدارك لازم براي ثبت نام:
12-1- اصل‌ و دو برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.(در صورت داشتن مدرك كارداني اصل و دو سري كپي از مدرك كارداني)
تذکر مهم1: پذيرفته شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (‌ليسانس) نمي‌باشند، بایستی با دریافت "فرم شماره14-گواهی معدل کارشناسی" ، اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان مراجعه حضوری به دانشگاه همراه سایر مدارک ثبت نامی ارائه نمایند.
تذکر مهم2: پذيرفته شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون، دانشجوي سال آخر بوده‌اند و تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شده اند، بایستی "فرم تایید میانگین واحدهای گذرانده"(فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 28 دفترچه شماره1 آزمون کارشناسی ارشدسال93) ومیانگین كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/92 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/92) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم فوق درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط در زمان مراجعه به همراه سایر مدارک ثبت نامی ارائه گردد.
استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.
12-2-اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
12-3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
12-4- دوازده قطعه عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
12-5- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1393 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
یادآوری:ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی(مدرک لیسانس برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد) جهت درخواست معافیت تحصیلی از مراکز پلیس10+، الزامی است. لذا توصیه می شود پذیرفته شدگان محترم قبل از تحویل مدارک به دانشگاه، از مدارک خود کپی تهیه نموده و نزد خود داشته باشند.
12-6- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
12-11-1- معرفی نامه ‌رسمي ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
12-11-2- داوطلبانیکه با استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد.
د - تذكرات‌ مهم:
1- پذيرفته شدگان منحصرا بايستي در تاريخ هاي اعلام شده با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه جهت دريافت كارت دانشجويي و تحويل مدارك به دانشگاه خود مراجعه نمايند و حضور شخص پذيرفته شده جهت انجام مراحل پذيرش و ثبت نام، الزامي است و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخ‌هاي تعيين شده به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
2- معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
3- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1393 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه پيگيري نموده و از مراجعه به سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
4- از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
5- در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
6- آدرس دانشكده ها، پردیس دانشگاه و مرکز آموزش های نیمه حضوری به تفكيك گروه هاي آموزشي و دانشکده مربوطه جهت مراجعه حضوري به شرح زیر می باشد:

 


ردیف گروههای آموزشی دانشکده آدرس
1)علوم پایه  : 

 دانشکده علوم ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
2)فنی ومهندسی  :

 دانشکده فنی ومهندسی ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
3)مجموعه تربیت بدنی :

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
4)علوم انسانی و زبان انگليسي:

  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ارومیه – خیابان والفجر 2 – روبروی صدا وسیما
5)کشاورزی:

 دانشکده کشاورزی ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
6)آدرس پردیس دانشگاه اروميه:ارومیه_ خیابان شهید بهشتی_ پردیس دانشگاه اروميه
7)آدرس مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشگاه اروميه:ارومیه_ خیابان شهید بهشتی_انتهای کوی شهید منصور افشار_ مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشگاه

 

جهت دریافت فایل پیوستی به سایت دانشگاه ارومیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایید.،

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:688  این هفته:32469  این ماه:158871  امسال:1684349