آخرین اخبار

نظر به اجرای طرح BMI شاخص توده بدنی کلیه همکاران دانشگاه ارومیه اعم از ( اعضای محترم هیئت علمی، کارمندان و نیروهای قراردادی و شرکتی) توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، از همکاران محترم درخواست می شود فرم پیوستی این اطلاعیه را تکمیل نموده و به اداره تربیت بدنی دانشگاه تحویل دهند.

فایل مفهموم شاخص توده بدنی

فرم های شاخص توده بدنی